Organizace výuky v období od 12. 10. do 23.10. 2020

Níže zveřejňujeme podstatné informace, které se týkají organizace výuky v následujících dvou týdnech. 

První stupeň

Na prvním stupni nedochází k žádné změně s výjimkou výuky plavání, která je zakázána s platností od 9.10.2020.

Druhý stupeň

Na 2. stupni je zavedena tzv. střídavá výuka - část 2. stupně se vzdělává distančně, část prezenčně:

V týdnu od 12. do 19. 10. 2020 budou do školy docházet žáci 6. a 7. ročníku, zatímco žáci 8. a 9. ročníku budou vyučováni distančně.

V dalším týdnu od 19. do 23. 10. 2020 se ročníky vymění, tzn. prezenčně se budou vzdělávat žáci 8. a 9. ročníku, distančně ročník šestý a sedmý.

Distanční výuka bude zaměřena na hlavní vyučovací předměty, které budou probíhat dle stabilního rozvrhu (M, Čj, cizí jazyky, D, Z, Př, F, Ch).

Výuka volitelných předmětů – v obou týdnech zasažených distanční výukou nebude výuka v dané hodiny probíhat (ani v prezenční podobě). Žáci budou samostatně pracovat na projektech, které jim byli, případně budou, jednotlivými vyučujícími zadány.

Předměty výchovného zaměření (Vv, Hv, Tv, SP, Ov, IKV) budou pro daný týden distanční výuky z rozvrhu vyjmuty.

Konkrétní přesná podoba distančního rozvrhu bude samozřejmě žákům i rodičům k dispozici v systému Bakaláři po přihlášení pod žákovským či rodičovským účtem. V prostředí Bakalářů bude také možné nalézt informace o zadaných úkolech.

Distanční výuka bude probíhat v prostředí Microsoft Teams, kde budou žákům zadávány úkoly, kde žáci naleznou případné studijní materiály a kde se budou odehrávat online schůzky. Ty nebudou probíhat po celou vyučovací hodinu, žáci budou i část hodin pracovat samostatně na zadaných úkolech.

Připomínáme, že distanční výuka je povinná, rodiče jsou povinni zajistit účast dítěte nebo dítě omluvit způsobem, jakým omlouvají nepřítomnost při prezenční výuce. 

 Školní stravování

Škola má za povinnost dle pokynu MŠMT zajistit školní stravování pro všechny žáky školy, tedy i pro žáky, kteří se vzdělávají distančně. Prosíme rodiče, aby zvážili a rozhodli, zda jejich dítě v době distanční výuky do školy na oběd přijde. Výdej pro žáky s distanční výukou bude probíhat v době, kdy se žáci stravují běžně dle svého stabilního rozvrhu. Do budovy budou vstupovat bočním vchodem přes recepci.  Pokud žák během distanční výuky nebude na obědy docházet, je třeba, aby rodič  objednané obědy odhlásil (nejpozději do pondělí 8.00)  

Školní družina

Školní družina pracuje v běžném režimu beze změn a omezení.

Školní klub

Školní klub je pro žáky zrušen.Autor cibulkova, 09.10.2020 12:40